Zverejnenie Usmernenia č. 1 a Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2017 (Program obnovy dediny 2017).

13.07.2016 11:00

Vzhľadom na príslušnosť Programu obnovy dediny k rezortu životného prostredia, cez ktorý je zabezpečované aj jeho financovanie, sú dotácie orientované na environmentálne aspekty obnovy dediny a krajiny a na zvýšenie absorpčnej schopnosti vidieka pri čerpaní štrukturálnej pomoci.

 

V roku 2017 budú predmetom podpory v rámci Programu obnovy dediny nasledovné činnosti:

 

Činnosť POD 1

Kvalita životného prostredia na vidieku:

 

Podpora je určená na realizáciu týchto aktivít:

- aktivity zamerané na podporu odpadového hospodárstva: monitoring a likvidácia nezákonne umiestneného odpadu, opatrenia zamerané na zvýšenie zhodnocovania odpadu, jeho opätovné použitie a podpora predchádzania vzniku odpadu, skvalitnenie podmienok pre triedený zber odpadu: vytváranie a úprava lokalít zberu komunálneho a triedeného odpadu, skvalitnenie systému zberu triedeného odpadu, nákup zberných nádob a ich umiestnenie na verejných priestranstvách obce (max. 20 % z rozpočtu žiadanej dotácie), podpora nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom (obecné a domáce kompostoviská, podporná technika (max. 20 % z rozpočtu žiadanej dotácie) ako napr. krovinorez, kosačka, drvič, atď.;

- aktivity zamerané na podporu ochrany vodných pomerov a vodárenských zdrojov na lokálnej úrovni: budovanie a rekonštrukcia odberných objektov z povrchových zdrojov a záchytných objektov z podzemných zdrojov (studne, pramene), zabezpečenie verejného prístupu k pitnej vode, čistenie, obnova a ochrana vodných tokov (nutný súhlas správcu toku), sprietočnenie priečnych profilov, mostov a priepustov, obnova (sprietočnenie) mŕtvych ramien, manažment lužných lesov atď.

 

Činnosť POD 2

Zelená infraštruktúra a adaptačné opatrenia na zmiernenie dopadov zmeny klímy:

 

Podpora je určená na realizáciu týchto aktivít:

- spracovanie dokumentácie zameranej na riešenie zelenej infraštruktúry, projektovej štúdie adaptácie na zmeny klímy (protipovodňové opatrenia, opatrenia zamerané na zníženie energetickej náročnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie a pod.) a lokálnej stratégie adaptácie na dopady zmeny klímy;

- aktivity zamerané na budovanie prvkov zelenej infraštruktúry mimo zastavaného územia (plošných, skupinových, líniových, solitérnych): výsadba, obnova a starostlivosť o nelesnú drevinovú vegetáciu (napr. staré a krajové odrody a pôvodne druhy, brehové porasty, vetrolamy, stromoradia, remízky, aleje a kroviny napr. pozdĺž spravovaných a poľných komunikácií, na hraniciach poľnohospodárskych honov, medziach a prirodzených terénnych hraniciach, izolačnej zelene, vegetačných pásov vysádzaných po vrstevniciach atď.);

- aktivity zamerané na budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v zastavanom území (plošných, skupinových, líniových, solitérnych): budovanie a revitalizácia verejných priestranstiev a parkov, kvetinových alebo bylinkových záhonov, stromoradí, alejí, mobilnej zelene, komunitných záhrad (vrátane budovania prvkov drobnej architektúry odrážajúcej charakter vidieckej krajiny v rozsahu max. 50 % z rozpočtu žiadanej dotácie);

- ochrana charakteristického vzhľadu krajiny, starostlivosť o historické krajinné štruktúry a ich rekonštrukcia (banské relikty, agrárne štruktúry, obnova terás, línií vegetácie, atď.), starostlivosť o významné krajinné prvky a pamätihodnosti (napr. rašeliniská, stepné spoločenstvá, remízky, trvalé trávne porasty, náleziská nerastov a skamenelín, umelé a prirodzené skalné útvary, božie muky, kaplnky a kríže, ktoré tvoria súčasť krajiny);

- monitoring a likvidácia inváznych druhov rastlín (vrátane likvidácie inváznych druhov pozdĺž vodných tokov po dohode so správcom toku);

- aktivity zamerané na zmiernenie dopadov klimatických zmien, adaptačné opatrenia na lokálnej úrovni v súlade so Stratégiou adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy (realizačné aktivity: zakladanie vegetačných striech na verejných budovách, budovanie stabilných vodných prvkov, zber dažďovej vody z nepriepustných povrchov (strechy) a jej využitie napr. ako závlahovej vody pre verejnú zeleň, použitie tieniacich prvkov – slnolamov v kombinácií s ochladzujúcimi účinkami vegetácie, dažďové záhrady, odvedenie vody formou budovania rigolov s nepriepustným povrchom pri komunikáciách, chodníkoch, parkoviskách, verejných plochách atď., protipovodňové opatrenia vykonávané na vodnom toku nutne v spolupráci so správcom vodného toku a na základe odborne spracovanej projektovej dokumentácie, podpora cyklistickej dopravy);

- výmena a budovanie vodopriepustných verejných plôch v rozsahu max. 50 % z rozpočtu žiadanej dotácie a v kombinácii s výsadbou verejnej zelene, (napr. formou zatrávňovacej dlažby, zámkovej dlažby s použitím priepustného / polopriepustného podkladu (lôžka) a s dodržaním škár 2-3 mm vyplnených kremičitým pieskom).

 

Činnosť POD 3

Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta:

 

Podpora je určená na realizáciu týchto aktivít:

- aktivity zamerané na zlepšovanie environmentálneho povedomia, realizáciu programov environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, šírenie príkladov dobrej praxe, tvorbu výstav, posterov, publikácií a učebníc s environmentálnou tematikou, odborných besied, informačných akcií (cieľové skupiny: široká verejnosť, predstavitelia samospráv, deti a mládež, verejnosť);

- aktivity zamerané na obnovu a zriaďovanie náučných expozícií (domov remesiel, dedinského múzea, pamätnej izby, areálu, skanzenu), náučných a zážitkových chodníkov a lokalít, edukatívnych areálov;

- aktivity zamerane na propagáciu geoparkov Slovenska;

- aktivity podporujúce udržiavanie tradičných spôsobov starostlivosti o krajinu, tradícií charakteristických pre daný región, realizáciu výchovno-vzdelávacích podujatí pre predstaviteľov samosprávy, deti, mládež a širokú verejnosť.

 

Charakter projektu:

- Realizácia (uskutočnenie projektu v zmysle doloženej spracovanej projektovej dokumentácie, resp. iného relevantného dokumentu);

- Dokument (platí len pre činnosť POD 2).

 

Žiadateľ môže podať práve jednu žiadosť práve na jednu činnosť podpory.

 

Oprávnení žiadatelia:

Pre činnosti POD 1 a POD 3:

- obec bez štatútu mesta - založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

- mikroregionálne združenie obcí - v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov ako občianske združenie. Jeho členmi môžu byť výlučne len obce,

- mikroregionálne združenie obcí - § 20b - f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako združenie obcí,

- mikroregionálne združenie obcí - v zmysle § 20i ods. 2 zákona 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení ako záujmové združenie právnických osôb. Jeho členmi môžu byť výlučne len obce.

 

Pre činnosť POD 2:

- obec bez štatútu mesta - založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

Financovanie:

- 5 000 € pre obec bez štatútu mesta;

- 8 000 € pre mikroregionálne združenie obcí.

 

Každý žiadateľ, ktorý žiada o podporu formou dotácie je na spolufinancovanie projektu mimo poskytnutej pomoci povinný zabezpečiť iné zdroje (napr. vlastné) vo výške minimálne 5 % celkových oprávnených nákladov projektu.

 

Uzávierka prijímania žiadostí:

- 31. október 2016 (rozhodujúci je dátum doručenia na Slovenskú agentúru životného prostredia).

 

Dokumenty na stiahnutie:

- Usmernenie č. 1 pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z environmentálneho fondu na rok 2017 – POD Zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku (https://bit.ly/29Oo2Nf)

- Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2017 – Program obnovy dediny začína od strany č. 42 (https://bit.ly/296UvhG)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://www.obnovadediny.sk/dotacie/rocnik_2017