ZVÝŠENIE TECHNOLOGICKEJ ÚROVNE A ZLEPŠENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI PODNIKOV

26.02.2016 13:41

Operačný program
Výskum a Inovácie

Prioritná os

1  – Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Investičná priorita

1.2 – Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergii medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpory investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie za podpory technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít, prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenia technológií na všeobecný účel

Špecifický cieľ

1.2.2 – Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

Číslo výzvy

OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-01

Dátum vyhlásenia výzvy
26.02.2016

Dátum uzavretia výzvy

Táto výzva je vyhlásená vo forme otvorenej výzvy, ktorej uzavretie nastane vyčerpaním finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia MH SR najmä z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov

Oprávnené aktivity

Za oprávnenú aktivitu realizácie projektu sa považuje obstaranie dlhodobého hmotného alebo nehmotného majetku s cieľom dosiahnutia aspoň jednej z nasledovných kategórií inovácií:

 • inovácie produktu,
 • inovácie procesu,
 • organizačnej inovácie,

pričom v prípade organizačných inovácií musí vždy ísť o kombináciu s inováciou produktu alebo inováciou procesu.

Inovácia produktu: Predstavuje vznik nového výrobku alebo služby (produktu), resp. podstatnú zmenu (vylepšenie) produktu spočívajúcu v jeho výrazne zdokonalených vlastnostiach alebo účele využitia. Charakteristiky inovovaného produktu sa významne líšia od predchádzajúcich produktov žiadateľa. Zahŕňajú sa sem významné zmeny najmä kvalitatívnych charakteristík, t.j. technických špecifikácií, komponentov a materiálov, začleneného softvéru, užívateľskej prijateľnosti alebo iných funkčných alebo užívateľských charakteristík. Za inovovaný produkt sa nepovažuje zmena estetických charakteristík.

Inovácia procesu: zavedenie nového významne lepšieho výrobného postupu alebo realizácia podstatnej zmeny (zlepšenia) existujúceho výrobného postupu, dodávateľskej a/alebo distribučnej metódy v podniku. Patria sem významné zmeny procedúr či techník pri výrobe alebo dodávaní služieb s cieľom zabezpečenia:

 • zlepšenia kvality, efektívnosti a pružnosti výrobnej či dodávateľskej činnosti a
 • zmiernenia negatívneho vplyvu na životné prostredie a
 • zníženia energetickej náročnosti.

Organizačné a manažérske zmeny sa nepovažujú za inovácie procesu. Inovácia procesu zároveň nezahŕňa:

 • zmeny alebo zlepšenia vo výrobnom procese alebo v procese dodávania služieb bez významného inovačného vplyvu,
 • nárast výrobných kapacít alebo kapacít služieb pridaním výrobných alebo logistických systémov, ktoré sa podobajú tým, ktoré už žiadateľ používa.

Organizačná inovácia: Zahŕňa zmenu existujúcich a/alebo zavedenie nových metód organizácie procesov podniku v internom prostredí a aj smerom do externého prostredia, t.j. zmenu organizácie pracoviska alebo vonkajších vzťahov (napr. prostredníctvom zavedenia nových informačných systémov, systémov automatizácie a integrácie vrátane prepájania výroby s oblasťou výskumu a vývoja). Organizačná inovácia nezahŕňa:

 • zmeny vyplývajúce z organizačných metód už zaužívaných v podniku,
 • zmeny stratégie riadenia, zlúčenia podnikov a akvizície.

Za oprávnené sú považované nasledovné typy projektov:

 1. projekty realizované s cieľom zníženia technologickej medzery SR;
 2. projekty realizujúce technologický transfer z prostredia vedecko-výskumných organizácií;
 3. projekty realizujúce ostatné inovačné opatrenia s cieľom dosiahnutia inovácie produktu a/alebo procesu (prípadne aj organizačnej inovácie).

Oprávnený žiadateľ a partner žiadateľa 

Žiadateľ je povinný spĺňať nasledovné podmienky oprávnenosti žiadateľa:

1.) Právna forma

Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty zo súkromného sektora – fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. (2), písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ktoré sú registrované na území SR, plánujú realizovať oprávnené aktivity projektu a spĺňajú ďalšie podmienky stanovené v rámci výzvy. Oprávneným žiadateľom v zmysle uvedeného zákona je:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri;
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia.

2.) Veľkosť podniku

Oprávnenými žiadateľmi sú:

 • mikro, malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“). Určujúcou definíciou MSP je definícia použitá v prílohe I Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy5 .
 • veľké podniky – Pomoc podľa tejto schémy je možné poskytnúť aj veľkému podniku. Ide o podnik v zmysle § 2 ods. (2), písm. a) a b) Obchodného zákonníka Slovenskej republiky, ktorý nespadá pod definíciu MSP.

3.) Dátum vzniku žiadateľa

Oprávnenými žiadateľmi sú podnikateľské subjekty, od vzniku ktorých ku dňu predloženia ŽoNFP uplynulo minimálne 36 mesiacov a zároveň za posledných 36 mesiacov nedošlo k prerušeniu prevádzkovania živnosti.

Oprávnené miesto realizácie projektu

celé územie Slovenskej republiky okrem Bratislavského kraja

Finančná alokácia výzvy

75 000 000 Eur

Link na kompletné znenie výzvy
https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-mhdp2016122-01/