Topoľčiansky hrad

Topoľčiansky hrad

Zrúcaniny Topoľčianskeho hradu sa nachádzajú nad obcou Podhradie v severnej časti okresu Topoľčany. Pre návštevníkov je sprístupnená hradná veža s malou expozíciou o minulosti hradu a osady pod ňou. Vznik hradu, ktorý je dnes známy ako Topoľčiansky hrad, sa spája so šľachtickým rodom Čákovcov, ktorý sa stal okolo roku 1260 vlastníkom panstva Topoľčany. Keďže panstvo Topoľčany bolo situované v údolí rieky Nitra, vhodné miesto na výstavbu hradu ako strediska panstva a súčasne ako opevneného bodu sa našlo na jeho okraji. Tým miestom bola vápencovo-dolomitové bralo nad osadou Hrnovce, z ktorej sa neskôr vyvinula obec Podhradie. Dôležitým faktorom pri výbere miesta bola aj skutočnosť, že z tohto brala bol dobrý výhľad do údolia rieky Nitry a vizuálne spojenie s Uhrovským hradom, hradom na Michalovom vrchu pri Klížskom Hradišti, so samotnými Topoľčanmi a taktiež s hradom Gýmeš v pohorí Tríbeč. Roku 1321, po smrti Matúša Čáka, sa hrad dostal do vlastníctva kráľa. Niekedy v 1. polovici 14. storočia zdokonalili vonkajšie opevnenie hradu o tzv. parkanovú hradbu, ktorá okrem iného chránila aj prístupovú cestu na hrad. Predpokladá sa, že v tom čase bola postavená aj prvá hradná kaplnka, kde sa slúžili bohoslužby aj pre obyvateľov obce Podhradie.

V súčasnosti tvorí hradná zrúcanina Topoľčianskeho hradu, resp. Podhradského hradu voľne prístupný stavebný komplex situovaný na sčasti zarastenom skalnom výbežku východných svahov Považského Inovca, dominujúci na južnom okraji obce Podhradie, v topoľčianskom kraji. Dnes hradná zrúcanina si napriek výraznej deštrukcii niektorých častí hradu dodnes zväčša zachovala svoju pôvodnú siluetu, ktorú zvýrazňuje romantická nadstavba veže. Hrad tak tvorí neodmysliteľnú súčasť kultúrnej krajiny a je nositeľom hodnoty súvzťažnosti s okolitým prostredím. Rovnako si táto pamiatka zachovala dobrú čitateľnosť priestorovej skladby, čo okrem hodnôt veku, starobilosti a autenticity zvyšuje hodnotu celistvosti pamiatky. Ojedinele zachované hradné jadro s obytnou vežou a simetrický pôdorys opevnenia predhradia dodávajú pamiatke hodnotu špecifického stavebného diela

Podnes má hrad dobre rozoznateľné jednotlivé budovy, opevnenia a obvodové múry. Na nárožiach niektorých budov je viditeľná spevňujúca kamenná bosáž. Ojedinele sa zachovali aj architektonické detaily, ako vstupná padacia brána do horného hradu, kamenná konzola na hlavne veži, koruny murív a zvyšky statiky. Obnova odštartovala v auguste 2009 po archeologickom výskume a ukončila sa vo februári 2011. Občianske združenie Topoľčiansky hrad, ktoré opravy realizuje, má hrad v dlhodobom prenájme od obce Podhradie. Opravy si vyžiadali investície viac ako milión eur z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu (NFM) a zo štátneho rozpočtu.

Dnes je hrad opustený, ale svojou polohou láka vojsť medzi svoje múry. Z dominantnej hradnej veže sú prekrásne výhľady do ďalekého okolia.

V hornom hrade sa využitím a opravou starých múrov vybudoval amfiteáter s drevenými lavičkami a pódiom. Využíva sa na koncerty a kultúrne podujatia.

Každoročne sa v priestoroch kamenného hradu uskutočňujú slávnosti na otvorenie letnej turistickej sezóny.