Uzávierky grantových výziev sa posúvajú

16.02.2017 11:42

Nové uzávierky výziev

Granty pre kultúrny a kreatívny priemysel a pre podnikateľov

 

U grantovej výzvy určenej na nákup nových technológií pre malé a stredné podnikanie sa pôvodný termín prvej uzávierky mení z 15. februára na 3. marca 2017.

https://www.rrato.eu/news/ministerstvo-hospodarstva-sr-vyhlasilo-vyzvy-na-podporu-mikro-malych-a-strednych-podnikov/

 

U grantovej výzvy pre kultúrny a kreatívny priemysel sa dátum uzávierky posúva 

z 28. februára 2017 na 31. marec 2017. 

Oznamujeme Vám, že trvanie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5) zameranej na podporu prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora) bude predĺžené.

Dátum uzavretia bude posunutý z 28. februára 2017 na 31. marec 2017 z dôvodu úpravy postupov pre slobodné povolania, ktoré nemusia mať pre svoj výkon pridelené IČO. Ďalším dôvodom je vydanie Metodického výkladu CKO č. 2  k postupu pri výzvach a vyzvaniach v nadväznosti na zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý si vyžaduje úpravu jednej z podmienok poskytnutia príspevku. Aktualizácia výzvy bude oficiálne zverejnená na stránke spolu so všetkými relevantnými upravenými dokumentmi v priebehu nasledujúcich dní.

https://www.rrato.eu/news/vyzva-na-podporu-kulturneho-a-kreativneho-priemyslu-irop-po3-sc31-2016-5/