...partner pre región...

Stummerova 6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovakia
+421 911 193 965
bielikova@rrato.eu

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Stránka je momentálne v rekonštrukcii, za pochopenie ďakujeme.

Article archive

Slovenská agentúra životného prostredia prostredníctvom Centra tvorby krajiny, environmentálnej výchovy a vzdelávania pokračuje aj v tomto školskom roku vo svojich aktivitách zameraných na environmentálnu výchovu žiakov na školách rôznych stupňov od materských až po stredné školy. Ponukový...

Krajský informačný deň

13/11/2012 07:54
Pre podnikateľov v poľnohospodárskej prvovýrobe Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora pozývajú podnikateľov v poľnohospodárskej prvovýrobe...
  Aktuálna výzva č. MASMPM/2012/01   „Miestna akčná skupina“  Mikroregión pod Marhátom vyhlasuje VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA PODPORU IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE MIESTNEHO ROZVOJA...
  Slovenská obchodná a priemyselná komora si Vás dovoľuje pozvať na stretnutie podnikateľov s primátorom mesta Partizánske, ktoré organizuje Trenčianska regionálna komora SOPK a mesto Partizánske  dňa 27. septembra 2012 (štvrtok), o 10.00 hod. v priestoroch Mestského úradu...
  Výzva KaHR–13SP–1201   Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti Opatrenie 1.3. – Podpora inovačných aktivít v podnikoch Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho...
  Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie informuje oprávnených žiadateľov, že na základe § 13 ods. 8 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci...
  OPV-2012/2.1/03-SORO Názov výzvy: AKTÍVNE STARNUTIE PROSTREDNÍCTVOM ROZŠIROVANIA VEDOMOSTÍ A ZRUČNOSTÍ ZVYŠUJÚCICH KVALITU ŽIVOTA SENIOROV Kód výzvy: OPV-2012/2.1/03-SORO Operačný program Vzdelávanie, Prioritná os 2: Ďalšie vzdelávanie ako nástroj...
European Commission proposes 11.7 billion € for Territorial Cooperation for the funding period 2014-2020 On 29th of June 2011 the EC presented its proposals for a Multi-annual Financial Framework covering the period 2014-2020. A total amount of 376 billion € is proposed to be allocated for spending...
  Banská Bystrica, 1. 8. 2012   Nadácia Ekopolis spolu s partnerskými nadáciami − SOCIA a Karpatskou nadáciou,  zverejnila zoznam projektov, ktoré získali nenávratné finančné prostriedky v  1. výzvach Blokového grantu pre MVO a podporu partnerstiev...
  Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 4/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN NSK č. 3/2010 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja...
Items: 41 - 50 of 194
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>