...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Databáza rozvojového potenciálu okresu Topoľčany

Databáza slúži ako nástroj na publikovanie a vyhľadávanie informácií zameraných na aktiváciu rozvojového potenciálu regiónu, jednotlivých miest a obci. Umožní v reálnom čase rýchlu orientáciu v možnostiach realizovania podnikateľských zámerov vo vhodných priestoroch a plochách nachádzajúcich sa v území okresu Topoľčany.

Pre bližšie informácie o ponukách kontaktujte, prosím, kanceláriu agentúry alebo priamo jednotlivé obce.

 

Databázu si môžete stiahnuť tu:

potencial_budovy.pdf (230,7 kB)    

potencial_pozemky.pdf (242,6 kB)

 

BUDOVY
obec popis
Blesovce budova, rozloha 120 m2 
Bojná budova na podnikateľské účely, rozloha 210  m2
Čeladince budova základnej školy
Čermany časť budovy obecného úradu
Horné Štitáre 2 x nová budova na podnikanie
Koniarovce časť budovy materskej školy
Lipovník kultúrny dom č. 113
Lipovník bývalá materská škola č. 112
Ludanice budova, rozloha 200 m2
Lužany budova bývalej základnej školy s obytnou budovou – v exekúcii
Nitrianska Streda budova bývalej školy
Norovce budova bývalej materskej školy, 160 m2
Norovce bývalý obchod Jednoty, 160 m2
Podhradie budova starého obecného úradu
Solčianky budova bývalej základnej školy
Súlovce budova materskej školy
Súlovce budova základnej školy

 

POZEMKY
obec č. parcely rozloha popis
Blesovce 440 272 572 m2  
Hajná Nová Ves 402/10 5 000 m2 bývalé letisko
Hajná Nová Ves 401/6 5 000 m2  
Horné Štitáre 436 68 919 m2 orná pôda
Horné Chlebany 104/7 1 275 m2 suchá vodná nádrž (stavebný pozemok) 
Horné Chlebany 104/6 763 m2 prístupová cesta k vodnej nádrži
Kamanová  131 3 206 m2  pozemok na výstavbu bytov
Lipovník 146 10 491 m2 TTP
Lipovník 723 5 409 m2 TTP
Lipovník 727/5 5690 m2 TTP
Lipovník 733 6 729 m2 TTP
Lipovník 734 7 204 m2 TTP
Solčany 1753/43 514 m2  ostatné plochy
Solčany 1753/44 10 644 m2 ostatné plochy
Solčany 1753/2 20 855 m2  ostatné plochy
Solčany 1 877 1 824 m2 zastavané plochy a nádvoria
Solčany 593/1 1 325  m2 zastavané plochy a nádvoria
Topoľčany 6009/21 26 936 m2  
Topoľčany 6009/30 57 201 m2
Topoľčany 6009/23 4 115 m2
Topoľčany 6009/28 18 373 m2
Topoľčany 6009/22 2 128 m2
Topoľčany 6009/24 53280 m2
Topoľčany 5446/8 13 648 m2
Topoľčany 5446/10 6 425 m2
Veľké Ripňany   5 400 m2 studená dolina, zelená plocha

 

obce okresu Topoľčany

Ardanovce

Rozloha: 673 ha

Geografická poloha: Obec sa nachádza na okraji Nitrianskej pahorkatiny, na úpätí južnej časti Považského Inovca na hornom toku Radošinky.

Demografia: Počet obyvateľov: 203 (k 31. 12. 2018)

História: Prvýkrát sa spomína v roku 1317 ako Jardan, čiže jarou daný. Osada Dvorec sa spomína v roku 1404. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom.

Kultúra a súčasnosť: Sú tu podmienky najmä na pestovanie viniča.

 

Belince

Rozloha: 210 ha

Geografická poloha: Obec sa nachádza v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, na širokej pravostrannej nive a terase rieky Nitra pri štátnej ceste z Topoľčian do Nitry.

Demografia: Počet obyvateľov: 344 (k 31. 12. 2018)

História: Spomína sa v roku 1318 ako Bullad. Patrila nitrianskemu biskupstvu, od roku 1696 panstvu v Preseľanoch. Dôležitou súčasťou obce bola zvonica z 20 storočia so zvonom z roku 1830. Zvonica sa nachádzala v strede starej obce a slúžila do roku 1968. Zvonica bola rozobratá a zvon slúži v kostolíku dodnes.

Kultúra a súčasnosť: Po roku 1990 bola v obci vybudovaná plynofikácia, bol zavedený vodovod, postavený nový dom smútku, opravený kostol, prestavaná bola budova kultúrneho domu a obecného úradu.

 

Biskupová

Rozloha: 330 ha

Geografická poloha: Leží v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, na strednom toku Radošinky. Spomína sa roku 1326 pod menom Villa Domini Episcopi Nitrensis.

Demografia: Počet obyvateľov: 239 (k 31. 12. 2018)

História: pôvodom siaha do 13. storočia, ale prvá písomná zmienka je až z roku 1326.

Obec pôvodne patrila Ludanickovcom (roku 1326), ktorí ju darovali nitrianskemu biskupovi, odtiaľ názov – časť biskupského panstva v Radošine.

Kultúra a súčasnosť: Zaujímavá je drevená zvonica z roku 1884. Obec je zameraná zväčša na poľnohospodársku výrobu.

 

Blesovce

Rozloha: 508 ha

Geografická poloha: Obec je situovaná v severozápadnej časti Podunajskej pahorkatiny, nazvanej Nitrianska sprašová pahorkatina, pri severovýchodnom úpätí Považského Inovca.

Demografia: Počet obyvateľov: 331 (k 31. 12. 2018)

História: Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1246. Názov obce vznikol z mena Bles. Od roku 1390 patrila k hradnému panstvu Topoľčany, neskôr ju vlastnili zemania. Obec bola poľnohospodárska a tak je to aj v súčasnosti.

Kultúra a súčasnosť: V obci stál románsky kostolík zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi, pôvodne drevený, po r. 1658 prestavaný na kamennú stavbu a v 18 stor. zbarokizovaný. Obec sa stala známou ovocinárstvom a pestovaním ruží.

 

Bojná

Rozloha: 3 381 ha

Geografická poloha: Obec leží v južnej časti Považského Inovca v údolí potoka Bojnianka.

Demografia: Počet obyvateľov: 2 035 (k 31. 12. 2018)

História: Písomne doložená bola v roku 1249 ako Bayna. Za feudalizmu to bolo mestečko s trhmi, vinicami, papierňou. Časťou obce je obec malé Dvorany, spomínaná v roku 1156 ako Duorh.

Kultúra a súčasnosť: Od roku 2004 je v centre pozornosti archeologického bádania veľké hradisko – Valy. V Bojnej je pre turistov príťažlivý Ranč pod Babicou, ktorý poskytuje okrem ubytovania a stravovania aj možnosť športového rybolovu. V súčasnosti k najväčším investičným akciám patrí výstavba obecných nájomných bytov a rekonštrukcia domova sociálnych služieb. Obec je známa festivalmi dychových hudieb, dychovou hudbou Bojňanka s takmer 100-ročnou tradíciou, festivalmi chrámových zborov, Bojnianskymi fašiangami a prekrásnou okolitou prírodou.

 

Čeľadince

Rozloha: 325 ha

Geografická poloha: Obec leží v juhovýchodnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na severozápadnom úpätí pohoria Tríbeč, na ľavostrannej nive rieky Nitry.

Demografia: Počet obyvateľov: 453 (k 31. 12. 2018)

História: Prvá písomná zmienka o obci Chalad je z roku 1278.

Kultúra a súčasnosť: Na území obce na pravej strane rieky Nitry sa nachádza veľmi zaujímavý prírodný útvar Belanov kút s výmerou 2 ha. Za chránený bol vyhlásený v roku 1976. Jeho mŕtve rameno je významným útočiskom mnohých chránených druhov živočíchov a hydrofilných rastlinných spoločenstiev.

 

Čermany

Rozloha: 1 084 ha

Geografická poloha: Obec leží v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na strednom toku Perkovského potoka.

Demografia: Počet obyvateľov: 361 (k 31. 12. 2018)

História: Prvá písomná zmienka o obci Chermen je z roku 1257. Čermany sa spomínajú spravidla ako vlastníctvo šľachticov, ako poddanská obec. Obyvatelia sa zamestnávali poľnohospodárstvom, kováčstvom, kolárstvom, tesárstvom, murárstvom, obuvníctvom a obchodom.

Kultúra a súčasnosť:

Dominantou obce je kostol Narodenia Panny Márie. V súčasnosti v ňom prevažujú klasicistické prvky architektúry. Ďalšou sakrálnou stavbou je neogotická kaplnka na cintoríne z roku 1892. Dlhoročnú tradíciu v obci má dychová hudba Čermanka, ktorá vystupuje pri rôznych príležitostiach.

 

Dvorany nad Nitrou

Rozloha: 452 ha

Geografická poloha: Obec sa nachádza v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, na pravostrannej širokej nive rieky Nitra.

Demografia: Počet obyvateľov: 768 (k 31. 12. 2018)

História: Písomne je doložená v roku 1285 ako Doran.

Obec bola 18.12. 1976 zlúčená s obcou Ludanice. V rokoch 1977 až 1990 sa nerealizovala žiadna významná investičná akcia v obci Dvorany nad Nitrou. Obec bola označená za zánikovú, postupne bola obmedzovaná výstavba rodinných domov. V roku 1990 sa táto obec odčlenila od Ludaníc a začala sa opäť rozvíjať.

Kultúra a súčasnosť: V obci je viac kultúrnych pamiatok: Kaplnka sv. Vendelína, ktorá bola v roku 1993 prestavaná na kostol, prícestná socha Panny Márie. V obci sa pomerne dobre darí darí súkromným podnikateľom a živnostníkom, ktorí podnikajú v rôznych odboroch a remeslách. V obci je známa pekáreň, klampiarstvo, umelecké kováčstvo, sklenárstvo, kaderníctvo, stolárstvo, spracovanie dreva, výroba slnečných kolektorov a domových čistiarní odpadových vôd a ďalšie firmy.

 

Hajná Nová Ves

Rozloha: 638 ha

Geografická poloha: Obec leží na vŕškoch sprašovej Nitrianskej pahorkatiny v údolí potoka Hlavinka.

Demografia: Počet obyvateľov: 329 (k 31. 12. 2018)

História: Prvá zmienka je z roku 1246, doložené je aj osídlenie z doby železnej a bronzovej. Obec vznikla zlúčením osád Štepince a Nová Ves.

Kultúra a súčasnosť: V obci sa nachádza renesančný kaštieľ z roku 1609 s kaplnkou sv. Imricha. V Anglickom parku v centre obce rastie 43 druhov vzácnych drevín. Nachádzajú sa tu aj pamiatky ako Baroková socha sv. Jána Nepomuckého a pseudorománska kaplnka s kryptou.

 

Horné Chlebany

Rozloha: 380 ha

Geografická poloha: Obec leží v strednej časti sprašovej Nitrianskej pahorkatiny, na pravostrannej nive a terase rieky Bebrava, v blízkosti sútoku s riekou Nitra.

Demografia: Počet obyvateľov: 372 (k 31. 12. 2018)

História: Pôvodne nerozdelená obec sa prvýkrát spomína v roku 1328 pod názvom Halban ako majetok Rajcsányiovcov, vedľajšej vetvy šľachticov z Krušoviec a Lipovníka. V 13. stor. sa obyvatelia popri pestovaniu obilnín venovali aj pestovaniu viniča.

Kultúra a súčasnosť: V obci je kaštieľ, pôvodne barokový z 18. storočia, ktorý bol úplne prestavaný v 19. storočí. Ďalšou pamiatkou je baroková zvonica z 2. Polovice 18 storočia. V areáli miestneho parku sa nachádza kaplnka a pred ňou stojí kamenná socha sv. Floriána a kamenný kríž z 18. storočia.

V obci nechýba súkromná pekáreň, reštaurácia Pútnik, firmy pôsobiace v oblasti poľnohospodárskej výroby a výskumu, stavebníctva a textilnej výroby. Nachádzajú sa tu i firmy zamerané na výrobu a predaj mäsových výrobkov, produkciu rýb, predaj poľnohospodárskej techniky a služby.

 

Horné Obdokovce

Rozloha: 2 986 ha

Geografická poloha: Obec leží v údolí Perkovského potoka.

Demografia: Počet obyvateľov: 1 515 (k 31. 12. 2018)

História: Platnou zmienkou o obci je listina z roku 1283, kedy získal Vítko z rodu Ludanickovcov od kráľa Ladislava IV. Opustený kráľovský majetok Pusté Obdokovce – Budak za zásluhy v boji na Moravskom poli.

Kultúra a súčasnosť: Dnešné územie Horných Obdokoviec tvorí aj osada Bodok (Pusté Obdokovce), ktorá je vzdialená od obce 1 km. Z kultúrnych pamiatok je to hlavne Rímskokatolícky kostol v empírovom slohu, zaujímavým ľudovým kamenárskym dielom je socha „Vir dolorum“ – zmučený Kristus.

 

Horné Štitáre

Rozloha: 568 ha

Geografická poloha: Obec bola staré slovanské sídlo z veľkomoravskej doby. Neskôr služobnícka osada Nitrianskeho hradu na hornom toku Perkovského potoka. Obec sa nachádza v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, na hornom toku Perkovského potoka pri štátnej ceste z Topoľčian do Hlohovca.

Demografia: Počet obyvateľov: 550 (k 31. 12. 2018)

História: Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a výrobou štítov. V roku 1276 sa spomínajú ako Chitar. Prvou písomnou zmienkou je však darovacia listina kráľa Bela IV. Z roku 1246. V 16. storočí obcou prechádzala kráľovsko-cisárska poštová cesta a v roku 1558 bola v obci zriadená prepriahacia stanica konskej pošty.

Kultúra a súčasnosť: Zachoval sa kostol Božského srdca Ježišovho, ktorý slúži v súčasnosti ako dom smútku. Ďalej sa zachovali prícestné sochy zo 17. - 20. storočia. V obci sa pravidelne uskutočňuje každoročne opakujúca spoločenská akcia „stretnutie rodákov obce“. Na území obce sa nachádza vodná nádrž – rybník, ktorý sa využíva na chov rýb.

 

Hrušovany

Rozloha:  554 ha

Geografická poloha: Obec je umiestnená vo východnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, na širokej pravostrannej nive a terase rieky Nitra.

Demografia: Počet obyvateľov: 1 107 (k 31. 12. 2018)

História: Obec Hrušovany sú starou obcou, ktorá sa nachádza v lokalite, ktorá bola osídlená už v mladšej dobe kamennej. Stredoveké Hrušovany nadväzujú na veľkomoravské hrušovanské sídlo, i keď zatiaľ prvá písomná zmienka je až z roku 1318. V tomto roku sa o ne delil panovník s nitrianskym biskupom.

Kultúra a súčasnosť: Obec Hrušovany používa svoje symboly (erb, pečať a vlajku) od roku 1994. Erbom obce je v modrom štíte zlatá hruška na striebornej halúzke s jedným listom. V obci sa nachádza Kostol sv. Martina. V súčasnosti v Hrušovanoch pracuje viacero spoločenských organizácií a združení.

 

Chrabrany

Rozloha: 772 ha

Geografická poloha: Obec sa nachádza v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na ľavostrannej nive a terase rieky Nitra.

Demografia: Počet obyvateľov: 778 (k 31. 12. 2018)

História: Písomne je obec doložená v roku 1291 pod názvom Hrabor, patrila Ludanickovcom-Chrabrianskovcom. Osídlenie obce je dokladované vykopávkami od praveku, našlo sa i sídlisko z čias Veľkej Moravy.

Kultúra a súčasnosť: Dominantu obce tvorí Kostol sv. Anny, postavený v roku 1718. Medzi významné budovy obce patrí budova základnej školy, ktorá bola v rokoch 2004-2006 zrekonštruovaná na stavbu „Dom rozvoja vidieka“ z prostriedkov Európskej Únie v rámci programu SAPARD a slúži na voľnočasové aktivity mládeže, občanov a ako vzdelávacie centrum. V obci pulzuje život vďaka spolkom a spoločenským organizáciám.

 

Jacovce

Rozloha: 1 006 ha

Geografická poloha: Obec je situovaná uprostred Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na strednom toku potoka Chocina.

Demografia: Počet obyvateľov: 1 751 (k 31. 12. 2018)

História: Prvou písomnou zmienkou o obci Jacovce je listina Nitrianskej kapituly z roku 1224, v ktorej sa rieši spor o majetky obce. Obec Jacovce bola osídlená od nepamäti. Prvé dôkazy sú z obdobia praveku staré približne 6 000 rokov.

Kultúra a súčasnosť: Obec má kultúrne sakrálne pamiatky: Kostol Navštívenia Panny Márie, pôvodne gotický asi zo 14. storočia, ktorý bol v 18. storočí prestavaný, kaplnku Panny Márie na cintoríne, ako aj technickú pamiatku Schwarzov vodný mlyn so zachovaným vodným náhonom, domom majiteľov a hospodárskymi budovami. Cez obec vedú cyklotrasy smerujúce z Topoľčian do vidieckych častí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu.

                                                                                          

Kamanová

Rozloha: 642  ha

Geografická poloha: Nachádza sa v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na úrodnej pravostrannej terase rieky Nitra.

Demografia: Počet obyvateľov: 619 (k 31. 12. 2018)

História: Prvé názvy obce sú z roku 1419 hneď dva, Kalmanfalwa a Billie. Na území obce sa v „Sihote“ nachádza Mohyla, pravdepodobne z halštatskej kultúry, 17. – 4. storočie pred naším letopočtom.

Školy v dávnych časoch boli zriaďované pri kostoloch. Keďže obec nemala, vyučovalo sa po gazdovských domoch. Neskôr v roku 18900 dostala obec na vyučovanie stálu budovu, ktorú daroval barón Steiper, no pre majetkové spory bola v roku 1912 postavená nová obecná škola, ktorá dodnes slúži ako materská škola.

Kultúra a súčasnosť: Obec má kaštieľ z roku 1847, park okolo kaštieľa, ktorý je chránenou prírodnou pamiatkou. Rímskokatolícky kostol Povýšenia svätého kríža bol vysvätený v roku 1981.                                                                               

 

Koniarovce

Rozloha: 360 ha

Geografická poloha: Obec sa nachádza v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, na širokej pravostrannej terase Nitra.

Demografia: Počet obyvateľov: 636 (k 31. 12. 2018)

História: Spomína sa v roku 1264 ako Liaz, časť Somorová v roku 1356 ako Zaamard.

Kultúra a súčasnosť: V obci sa nachádza kultúrna pamiatka „Kúria a okrasná záhrada“. V Koniarovciach bol daný úsek do prevádzky už 16. 9. 1881. V roku 1912 bola vybudovaná úzkokoľajná trať do Oponíc, ktorá slúžila poľnohospodárom a lesníkom.

 

Kovarce

Rozloha: 2 504 ha

Geografická poloha: Obec je situovaná na nive rieky Nitra a pozdĺž náplavových kužeľov jej ľavostranných prítokov, Cintorínskym a Slivkovým potokom.

Demografia: Počet obyvateľov: 1 600 (k 31. 12. 2018)

História: Obec sa spomína v roku 1280 ako Koarch.

Kultúra a súčasnosť: V súčasnosti sú Kovarce rozvinutá obec s kompletnou občianskou vybavenosťou – vodovod, plynofikácia, telefón, ČOV. Je čiastočne odkanalizovaná. Občania sa venujú kultúre, 30 rokov účinkuje v obci dychová hudba Tribečanka a 20 rokov spevácka skupina Kovarčanka, o niečo menej hudobná skupina DOMINO. V oblasti kultúry sa konajú tradičné podujatia, ako je pochovávanie basy, stavanie májov, jánske ohne, play back show, oslavy výročí...

 

Krnča

Rozloha: 1 897 ha

Geografická poloha: Obec je umiestnená pri severozápadnom úpätí pohoria Tribeč na strednom toku potoka Dršňa. Časť Kutňa bola pripojená k obci v 18. storočí.

Demografia: Počet obyvateľov: 1 325 (k 31. 12. 2018)

História: Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1183 pod názvom Kernulch.

Kultúra a súčasnosť: Územie obce Krnča je zo severnej strany ohraničený pretiahnutým chrbátom vrchu Kozlica /498 m/, ďalej pokračuje dedinským vrchom, Jahodiskami a stúpa na Javorový vrch /731 m/, ktorý oddeľuje obce Krnča, Klátová Nová Ves a Zlatno. Súčasný názov obce vznikol z pôvodného mena KERNULCH a používa sa od roku 1808. Jedinou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu je Pomník padlých v I. a II. svetovej vojne a SNP, nachádza sa pri hlavnej ceste, v záhrade ZŠ. Pre súčasné i budúce generácie uchováva ľudové tradície už 33 rokov miestna folklórna skupina Krnčianka.

 

Krtovce

Rozloha: 421 ha

Geografická poloha: Obec sa nachádza v severozápadnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, na strednom toku potoka Hlavinka.

Demografia: Počet obyvateľov: 308 (k 31. 12. 2018)

História: Spomína sa v roku 1156 ako Kortouc. K obci bola začlenená i osada Suňa, ktorá sa rozprestiera od Kaplnky smerom na Vozokany. Pôvodne názov zrejme znel Krtovci, t. j. ľudia patriaci Krtovi. Druhú možnosť pre vznik tohto miestneho názvu predstavuje označenie miesta, kde sa nachádzalo nezvyčajne veľa krtov, čo je však menej pravdepodobné.

Kultúra a súčasnosť: V obci sa nachádza renesančná kaplnka zasvätená Panne Márii Ružencovej, pôvodne vystavaná v pseudorománskom slohu so štvorcovým pôdorysom. Kostol zasvätený Panne Márii Ružencovej, vysvätený v roku 1869. Lurdská jaskyňa postavená a vysvätená v roku 1999.

 

Krušovce

Rozloha: 1 326 ha

Geografická poloha: Obec sa nachádza uprostred Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na ľavostrannej nive a terase rieky Bebrava pri sútoku s riekou Nitra.

Demografia: Počet obyvateľov: 1 691 (k 31. 12. 2018)

História: Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1235 pod názvom Kvrus. Čo sa týka geografického polohopisu, obec Krušovce má výhodnú polohu, nakoľko je vzdialená od okresného mesta Topoľčany len 4 km, čo predurčuje jej potenciálny rozvoj.

Kultúra a súčasnosť: V obci je farský kostol so zvyškami románskych a gotických malieb z 13 stor. zasvätený Narodeniu Panny Márie. V jeho blízkosti je situovaná klasicistická kaplnka sv. rodiny z 19. storočia a barokový Mariánsky stĺp so sochou Piety z 18. storočia. Ďalšou významnou historickou pamiatkou je klasicistický kaštieľ z 19. storočia.

Podnetom  pre efektívnejšiu spoluprácu s okolitými obcami bolo aj založenie združenia mikroregiónu Bebrava, ktorého je obec členom. Obec je aj členom VIPA – vidieckeho parlamentu.