Mikroregióny a združenia obcí v okrese Topoľčany

Mikroregión SOTDUM

„Spoločenstvo obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu – združenie obcí“
(ďalej len SOTDUM-ZO)

 

Erika Nemešová, predsedníčka

Obecný úrad Prašice, 1.mája 142/142  956 22 Prašice

Tel.: 038/53 91 421  Email: erika.nemesova@prasice.sk

Webová stránka: www.sotdum.eu

 

členské obce:

Horné Chlebany, Jacovce, Krušovce, Kuzmice, Nemčice, Nemečky, Norovce, Podhradie, Prašice, Rajčany, Solčianky, Tesáre, Topoľčany, Tovarníky, Tvrdomestice, Velušovce, Závada

 

Združenie obcí SOTDUM-ZO je dobrovoľným, nezávislým, nepolitickým združením obcí, ktoré bolo založené zakladateľskou zmluvou dňa 9. septembra 1996 ako záujmové združenie právnických osôb a vzniklo dňa 25. 9.1996 rozhodnutím Krajského úradu v Nitre o jeho registrácii. Združenie bolo založené na dobu neurčitú a hlavnými iniciátormi boli starostovia blízkych obcí, Agentúry pre rozvoj vidieka Nitra, U. S, PEACE CORPS, ktorí videli šancu ako rozvíjať v dnešnej zložitej ekonomickej situácii svoju obec. Topoľčiansko-duchonský mikroregión sa nachádza v severnej časti okresu Topoľčany.

Mikroregión zaberá severozápadnú časť okresu Topoľčany s výraznými podmienkami pre rozvoj poľnohospodárstva a vidieckeho cestovného ruchu. Obce mikroregiónu sa rozprestierajú na ploche 11 176 ha, t.j. 18,8 % plochy okresu Topoľčany, samotné mesto Topoľčany má rozlohu 3 577 ha. Prirodzeným jadrom mikroregiónu je Nitrianska pahorkatina, do ktorej na západe zasahuje Považský Inovec. V mikroregióne sa nachádza niekoľko vodných plôch, z ktorých najmä vodná nádrž Duchonka je strediskom letnej turistiky a vodných športov. [SOTDUM, 1997]

 

Združenie mikroregiónu BEBRAVA

 

Ing. Jozef Ladický, predseda

Obecný úrad Horné Chlebany 6, 956 31 Krušovce

Tel.: 038 / 530 02 34  Email: ocu.hornechlebany@mail.t-com.sk

členské obce:

Horné Chlebany, Krušovce, Norovce, Rajčany, Solčianky

 

Združenie mikroregiónu BEBRAVA vzniklo v roku 2001 na základe záujmu fyzických a právnických osôb za účelom vzájomnej pomoci pri zabezpečovaní rozvoja územia obcí Krušovce, Horné Chlebany, Rajčany, Norovce a Solčianky. Predsedom Združenia je starostka obce Rajčany – p. Mária Švecová. Mikroregión BEBRAVA sa rozprestiera na rozlohe 3 181 ha. Patrí do Nitrianskeho kraja a do okresu Topoľčany. Osou regiónu je cesta I. triedy I/64. Od svojho vzniku Združenie mikroregiónu BEBRAVA realizuje kultúrno-spoločenské aktivity: futbalový turnaj, výstavu veľkonočných prác, taktiež sa aktívne zapája do rozvojových programov. [Združenie mikroregiónu Bebrava, 2004]

 

Združenie obcí Mikroregiónu ZÁPADNÝ TRIBEČ

 

Ing. Andrej Čopík, predseda

Obecný úrad Kovarce 461, 956 15  Kovarce

Tel.: 038/53 02 228  Email: starosta@obeckovarce.sk

členské obce:

Súlovce, Oponice, Kovarce, Čeľadince, Nitrianska Streda, Solčany, Krnča, Práznovce

 

Združenie mikroregiónu Západný Tribeč vzniklo v roku 2000 na základe záujmu fyzických a právnických osôb za účelom vzájomnej pomoci pri zabezpečovaní rozvoja územia obcí Súlovce, Oponice, Kovarce, Čeľadince, Nitrianska Streda, Solčany, Krnča a Práznovce. Predsedom Združenia je starosta obce Čeľadince – Milan Moravka. Mikroregión Západný Tribeč patrí do Nitrianskeho kraja v okrese Topoľčany. V tomto mikroregióne žije 9 009 obyvateľov. V mikroregióne sa nachádza niekoľko chránených území. Sú to napr. národná prírodná rezervácia Hrdovická (k.ú. Nitrianska Streda a Čeľadince), Kovarská hôrka (k.ú. Kovarce), Solčiansky háj (k.ú. Solčany), Hrašková (k.ú. Oponice). Turisticky zaujímavý je Tribeč s množstvom turistických chodníkov. V roku 2008 členské obce mikroregiónu ZÁPADNÝ TRIBEČ vstúpili do mikroregiónu SVORNOSŤ.

 

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ

 

  Ing. Mária Majtánová, predsedníčka

Nitrianska 2/3, 955 01 Chrabrany

Tel.: 0907 773 153 Email: info@mrsvornost.sk

Webová stránka: www.mrsvornost.sk

členské obce:

Belince, Čeľadince, Čermany, Dvorany nad Nitrou, Horné ObdokovceChrabrany, KamanováKovarceLudanice, Nitrianska Streda, OponicePreseľany, Solčany

 

Združenie mikroregiónu Svornosť je združenie fyzických a právnických osôb na území 8 obcí, zaregistrované na MV SR - máj/1999. Vzniklo za účelom vzájomnej pomoci pri zabezpečovaní rozvoja územia obcí Koniarovce, Hrušovany, Preseľany, Belince, Kamanová, Dvorany nad Nitrou, Ludanice a Chrabrany. Cieľom združenia je podieľať sa na zabezpečovaní a koordinovaní vzájomnej súčinnosti obcí, podnikateľských a iných právnických a fyzických osôb, zameranej na rozvoj mikroregiónu v oblasti technickej infraštruktúry, výroby, dopravy, životného prostredia, ochrany prírody a prírodných zdrojov, poľnohospodárstva, turistiky, zdravotníctva, školstva, kultúry a pod. Patrí do Nitrianskeho kraja v okrese Topoľčany. Celková rozloha regiónu je 5 300 ha s počtom 7 627 obyvateľov. Územie regiónu tvorí prevažne rovina, cez ktorú vedie cesta l. triedy č. I/64 a železnica, ktorá spája Topoľčany a Nitru. Kraj je prevažne poľnohospodársky, na pahorkatine sa darí pestovaniu viniča. V regióne sú vytvorené rybárske revíry z mŕtvych ramien rieky Nitry, ktoré sa využívajú na športový lov rýb. V regióne sídlia dva prosperujúce poľnohospodárske podniky so sídlom v Ludaniciach a Preseľanoch, ktoré sú okrem iného zamerané na výrobu kvalitného mlieka a chovu ošípaných. [Zdroj: https://www.svornost.szm.sk]

 

Mikroregión POD MARHÁTOM

 

Mgr. Michal Toman, predseda

Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Tel.: 038/530 06 68   Email: starosta@nitrianskablatnica.sk

Webová stránka: podmarhatom.webnode.sk

členské obce:

Ardanovce, Blesovce, Biskupová, Bojná, Ducové, Hajná Nová Ves, Horné Štitáre, Hubina, Krtovce, Lipovník, Lužany, Malé Ripňany, Nitrianska Blatnica, Orešany, Radošina, Svrbice, Šalgovce, Urmince, Veľké Dvorany, Veľké Ripňany, Vozokany 

 

Tento mikroregión vznikol dňa 17. mája 2004 ako organizácia združujúca 19 obcí okresu Topoľčany (Ardanovce, Blesovce, Biskupová, Bojná, Hajná Nová Ves, Horné Štitáre, Krtovce, Lipovník, Lužany, Malé Ripaňy, Nitrianska Blatnica, Orešany, Radošina, Svrbice, Šalgovce, Urmince, Veľké Dvorany, Veľké Ripňany a Vozokany) a 2 obce okresu Piešťany (Ducové, Hubina).

Mikroregión tvorí územie o veľkosti 20 022 ha, ktoré obýva spolu 13 245 obyvateľov. Predsedom mikroregiónu je pán Mgr. Michal Toman, ktorý je zároveň aj štatutárnym zástupcom. Mikroregión vznikol v záujme spoločných postupov združených obcí a koordinácie aktivít rozvoja územia a cestovného ruchu regiónu a jeho jednotlivých obcí. Ide najmä o spoločný postup pri predkladaní projektov na čerpanie financií Európskej únie, ktoré poskytuje v rámci rozvojových fondov. Je to hlavne oblasť infraštruktúry, turizmu, zdravotníctva, sociálnych služieb, a celkového ekonomického a kultúrneho rozvoja regiónu. Spoločné projekty združených obcí, ktorých dosah sa dotkne niekoľko tisíc občanov, má väčšiu nádej na úspech pri získavaní grantov z Európskej únie a štátneho rozpočtu. [Zdroj: Mikroregión pod Marhátom – informačná brožúra]

 

Združenie obcí Tribečsko-Inoveckého regiónu

 

JUDr. Marta Kolková, predsedníčka

Mestský úrad, Nám. M. R. Štefánika 1, 955 01 Topoľčany

Tel.: 038/534 03 07   Email: gabriela.mackova@topolcany.sk

členské obce:

Belince, Blesovce, Bojná, Čeľadince, Čermany, Dvorany and Nitrou, Hajná Nová Ves, Horné Chlebany, Horné Obdokovce, Horné Štitáre, Hrušovany, Chrabrany, Jacovce, Kamanová, Koniarovce, Kovarce, Krnča, Krtovce, Krušovce, Kuzmice, Lipovník, Ludanice, Lužany, Malé Ripňany, Nemčice, Nemečky, Nitrianska Blatnica, Nitrianska Streda, Norovce, Oponice, Podhradie, Prašice, Preseľany, Radošina, Rajčany, Solčany, Solčianky, Súlovce, Šalgovce, Tesáre, Topoľčany, Tovarníky, Tvrdomestice, Veľké Dvorany, Velušovce, Vozokany, Závada

 

 Združenie obcí „Zdravý mikroregión“

 

Juraj Trsťan, predseda

Preseľany 77, 956 12 Presľany

Tel.: 0905 417 723   Email: starosta@obecpreselany.sk

členské obce:

Belince, Hrušovany, Kamanová, Preseľany

 

Združenie obcí „Zdravý mikroregión“ založili predstavitelia samosprávy dňa 14.1.2000 na spoločné financovanie projektu, realizácie a užívanie stavby SČOV a kanalizácie pre obce Preseľany, Hrušovany, Kamanová a Belince. [Zdroj: Združenie obcí „Zdravý mikroregión“]