ZZPO RRA Topoľčiansko

RRA Topoľčiansko bola založená v roku 2005 ako záujmové združenie právnických osôb za účelom zlepšenia rozvoja regiónu a zvýšenia informovanosti subjektov pôsobiacich v území, najmä z okresov Topoľčany, Bánovce nad Bebravou a Partizánske. Za 15 rokov pôsobenia si získala miesto medzi regionálnymi partnermi, mestami, obcami, samosprávnymi krajmi, ale aj subjektami z podnikateľského a neziskového sektora.

Počas svojej doterajšej aktivity sa venovala najmä spracovaniu strategických dokumentov pre obce (napr. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce, Program odpadového hospodárstva, Komunitný plán sociálnych služieb atď.), písaniu a manažovaniu projektov zo štátneho rozpočtu, zdrojov EÚ a iných dotačných mechanizmov, ktorých boli stovky a mali vysokú úspešnosť. Agentúra sa snaží pravidelne informovať o novinkách a zmenách v regionálnom rozvoji, o výzvach na podávanie žiadostí o dotáciu či príspevok všetkým potenciálnym žiadateľom prostredníctvom osobných konzultácií, webovej stránky, telefonicky alebo e-mailom. Hlavným cieľom agentúry je promptne informovať svojich klientov nie hromadne, ale adresne, pravidelne komunikovať s predstaviteľmi samospráv a mapovať potreby územia za účelom poznať a vyšpecifikovať projektové zámery.
 
Záujmové združenie právnických osôb RRA Topoľčiansko má nasledujúcich členov:
 

Mesto Topoľčany

Nitriansky samosprávny kraj

Združenie obcí Tribečsko-Inoveckého regiónu

OZ Mikroregión pod Marhátom

Besai - Dušan Beláň