Aktuálne výzvy

10.09.2021 10:33

Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie zverejnilo výzvu na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb. Cyklodoprava v slovenských regiónoch sa dočká výraznej podpory vďaka novej...
Celý článok
10.09.2021 10:16

Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Dňa 28.06.2021 bola zverejnená Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67, Uzávierka 2. hodnotiaceho kola je 1.11.2021.   Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít IROP, na realizáciu...
Celý článok
31.08.2021 16:12

70. výzva zameraná na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia zverejnilo dňa 19. augusta 2021 výzvu zameranú na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík na zmenu klímy a jej dôsledkov s kódom...
Celý článok
15.07.2021 14:18

Výzva OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01 – Podpora opatrovateľskej služby II

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku - Podpora opatrovateľskej služby II, kód výzvy: OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01. Oprávnený žiadateľ - verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb: obce a...
Celý článok
15.07.2021 09:42

Dopytovo-orientovaná výzva „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo dopytovo-orientovanú výzvu „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“. Z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra tak podporí menšie projekty v celkovej alokácii 10 miliónov eur zamerané na zvýšenie množstva...
Celý článok
15.07.2021 09:15

68. výzva OP KŽP zameraná na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia výhlásila výzvu zameranú na zníženie energetickej náročnosti verejných budov, č. OPKZP-PO4-SC431-2021-68.   Oprávnený žiadateľ: organizácie štátnej správy – ústredné...
Celý článok
06.07.2021 10:29

Výzva na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 30. júna 2021 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb. Žiadateľom o poskytnutie dotácie na základe tejto výzvy môže byť len subjekt v zmysle ustanovenia § 7 ods. 2 zákona o...
Celý článok
16.06.2021 10:14

Pokračovanie poskytovania miestnych občianskych poriadkových služieb (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK prostredníctvom výzvy - OPLZ-PO8-2021-1

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán (SO) pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 9. júna 2021 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na poskytovanie individualizovanej podpory...
Celý článok
15.06.2021 09:37

SPPoločne pre komunity

Nadácia SPP vyhlásila nový grantový program SPPoločne pre komunity.  Viac informácií tu: https://nadaciaspp.egrant.sk/
Celý článok
15.06.2021 08:58

Výzvy KULTÚRA 2021

Podprogram Kultúra bude pokračovať v štyroch hlavných oblastiach financovania v rámci programu Kreatívna Európa. Výzvy pre projekty európskej spolupráce a európske siete boli zverejnené 8. júna. V oblasti financovania literárnych prekladov a platforiem sa výzva na predloženie žiadostí zverejní...
Celý článok
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>